ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 9:1-33

  • ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਲਈ ਦੁੱਖ (1-5)

  • ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੰਤਾਨ (6-13)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (14-26)

    • ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਲਾਇਕ ਭਾਂਡੇ (22, 23)

  • ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ (27-29)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਠੇਡਾ ਖਾਧਾ (30-33)

9  ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ  ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਕਾਸ਼! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ!  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਯਾਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ,+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।+  ਉਹ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।+ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ।  ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।+  ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ* ਨਹੀਂ ਹਨ,+ ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ* ਕਹਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।”+  ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,+ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ* ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।+  ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।”+ 10  ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਜੌੜੇ ਮੁੰਡੇ ਰਿਬਕਾਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਸਨ।+ 11  ਜਦੋਂ ਜੌੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। 12  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਿਬਕਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ।”+ 13  ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ।”+ 14  ਤਾਂ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ!+ 15  ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਮੈਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂਗਾ।”+ 16  ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ* ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।+ 17  ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।”+ 18  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਢੀਠ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+ 19  ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ: “ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ?” 20  ਪਰ ਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ?+ ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ, “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ?”+ 21  ਕੀ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ+ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਢੇਰ ਤੋਂ ਇਕ ਭਾਂਡਾ ਆਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਂਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਵੇ? 22  ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? 23  ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਦਇਆ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ,+ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 24  ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।+ 25  ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ,+ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਲੋਕ’ ਸੱਦਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਪਿਆਰੀ’ ਸੱਦਾਂਗਾ;+ 26  ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ,’ ਉੱਥੇ ਉਹ ‘ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ’ ਕਹਾਏ ਜਾਣਗੇ।”+ 27  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।+ 28  ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ* ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।”+ 29  ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਜੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ* ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਤਾਨ* ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਗਮੋਰਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।”+ 30  ਤਾਂ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਇਹੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ,+ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ;+ 31  ਜਦ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 32  ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ‘ਠੋਕਰ ਦੇ ਪੱਥਰ’ ਨਾਲ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿਗ ਪਏ;+ 33  ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਦੇਖੋ! ਮੈਂ ਸੀਓਨ ਵਿਚ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ+ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਟਾਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾ, “ਬੀ।”
ਯੂਨਾ, “ਬੀ।”
ਯੂਨਾ, “ਬੀ।”
ਯੂਨਾ, “ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨ।”
ਯੂਨਾ, “ਬੀ।”