ਜ਼ਬੂਰ 116:1-19

  • ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗੀਤ

    • ‘ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿਆਂ?’ (12)

    • “ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵਾਂਗਾ” (13)

    • ‘ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ’ (14, 18)

    • ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ (15)

116  ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,*ਹਾਂ, ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।+   ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,*+ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ।   ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ;ਮੈਂ ਕਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਸੀ।+ ਮੈਂ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।+   ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ:+ “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ!”   ਯਹੋਵਾਹ ਰਹਿਮਦਿਲ* ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ;+ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ।+   ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।+ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।   ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।   ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ,ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।+   ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। 10  ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਕਿਹਾ;+ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਸੀ। 11  ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ: “ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ।”+ 12  ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਜੋ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂ? 13  ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ* ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵਾਂਗਾਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। 14  ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੁੱਖਣਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਹਨ,ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।+ 15  ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ* ਹੈ।+ 16  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।+ 17  ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬਲ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ;+ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। 18  ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੁੱਖਣਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਹਨ,+ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।+ 19  ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ,+ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ!*

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਝੁਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਹਮਦਰਦ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਤੀ।”
ਇਬ, “ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ।”
ਜਾਂ, “ਹਲਲੂਯਾਹ।” “ਯਾਹ” ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ।