ਕਹਾਉਤਾਂ 2:1-22

  • ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ (1-22)

    • ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਲੱਭ (4)

    • ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ (11)

    • ਬਦਚਲਣੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ (16-19)

2  ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇਂ,+   ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਵੇਂ+ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਵੇਂ;+   ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਂ+ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੇਂ;+   ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ+ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ;+   ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇਂਗਾ+ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗਾ।+   ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;+ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।   ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਖਰੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਢਾਲ ਹੈ।+   ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।+   ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮਝੇਂਗਾ ਕਿ ਨੇਕੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ,ਹਾਂ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝੇਂਗਾ।+ 10  ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਮਾਏਗੀ+ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ,+ 11  ਤਾਂ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇਗੀ+ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ 12  ਤਾਂਕਿ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜੋ ਖੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,+ 13  ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ,+ 14  ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ,ਜੋ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 15  ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਹਨਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। 16  ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ* ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗੀ,ਬਦਚਲਣ* ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ-ਚੋਪੜੀਆਂ* ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗੀ,+ 17  ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਥੀ* ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ+ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 18  ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬੱਸ ਹਨ।+ 19  ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ* ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ,ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣਗੇ।+ 20  ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿ+ 21  ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਲੋਕ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਸਣਗੇਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼* ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।+ 22  ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ+ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਪਰਾਈ।” ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਜਾਂ, “ਪਰਦੇਸੀ।” ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਜਾਂ, “ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਪਤੀ।”
ਇਬ, “ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ।”
ਜਾਂ, “ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”