Skip to content

ਕੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖੋ।

ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ

ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ

ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਆਾਸਾਨ ਹੈ

ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ

ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਆਾਸਾਨ ਹੈ

ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਗੀਤ, ਲੇਖ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

ਸਿੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ

ਕਿਸੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ।

ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ

ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।

ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ

ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ। ਸਭਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ—ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ʼਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ʼਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.