Skip to content

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਭਾਸ਼ਾ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਲੱਭੋ ʼਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖੋ। ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।

 

ਦੇਖੋ

ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ।