ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ

  • ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ: ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ: ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਲੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਪਬਲਿਕ ਭਾਸ਼ਣ: ਜਾਣੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਕ ਦੁਖੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ: “ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ।” (ਮਰਕੁਸ 5:36) ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ: “ਇਕ ਉਮੀਦ ਜੋ ਦਲੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ।”

  • ਵੀਡੀਓ ਡਰਾਮਾ: ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯੂਨਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ?

ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਉਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋ।