• 240​—ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ

  • 85,79,909​—ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

  • 1,00,79,709​—ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

  • 2,03,29,317​—ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ

  • 1,19,954​—ਮੰਡਲੀਆਂ