Skip to content

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ—ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ

  • 239—ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ

  • 86,99,048—ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

  • 56,66,996—ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

  • 1,97,21,672—ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ

  • 1,17,960—ਮੰਡਲੀਆਂ

 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ

2022 ਸੇਵਾ ਸਾਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।