Skip to content

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ

ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ?

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।