ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

2022-06-23

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

2022-06-21

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਸਤੰਬਰ 2022

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ 7 ਨਵੰਬਰ–4 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2022-06-10

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੇ ਹੈ”?

2022-06-10

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ-ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?

2022-06-02

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ​—ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2022-05-30

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ

ਸਤੰਬਰ–ਅਕਤੂਬਰ 2022