ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ

ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ?

ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਹਨ? ਕੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।