ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ

ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ʼਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ?

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ʼਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ʼਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?