ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ

ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ

ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਰਿੰਕੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ

ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਝਲਕ: ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੋ

ਐਨੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ