ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ

ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ?

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ

ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ

ਯਹੋਵਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ।

ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ