ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ

ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਝਲਕ: ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਰਿੰਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ

ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ

ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੇਗਾ।

ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ