Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ
  • ਬਿਸ਼ਕੈਕ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ​—ਕਿਰਗੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

Fast Facts—ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ

  • 61,40,000—Population
  • 5,235—Ministers who teach the Bible
  • 71—Congregations
  • 1 to 1,173—Ratio of Jehovah’s Witnesses to population