Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ
  • ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ—ਪਲੇਸ ਕਲੇਅਰਫੋਨਟੇਨ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ! ਬਰੋਸ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

Fast Facts—ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ

  • 5,83,189—Population
  • 2,108—Ministers who teach the Bible
  • 32—Congregations
  • 1 to 277—Ratio of Jehovah’s Witnesses to population