Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ
  • ਲਾਸ ਪੀਲਾਸ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ​—ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ

Fast Facts—ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ

  • 62,23,400—Population
  • 29,082—Ministers who teach the Bible
  • 491—Congregations
  • 1 to 214—Ratio of Jehovah’s Witnesses to population