ਹੱਬਕੂਕ 2:1-20

 • ‘ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ’ (1)

 • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ (2-​20)

  • ‘ਦਰਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ’ (3)

  • ਧਰਮੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ (4)

  • ਕਸਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹਾਇ (6-20)

   • ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ (14)

2  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਾਂਗਾ,+ਮੈਂ ਬੁਰਜ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ।   ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲਿਖ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉੱਕਰ+ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ* ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ।+   ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ!*+ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ!   ਘਮੰਡੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ;ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ* ਸਦਕਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।+   ਦਾਖਰਸ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਮੰਡੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਬਰ* ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਮੌਤ ਵਾਂਗ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।+   ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ?+ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ: ‘ਹਾਇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ?   ਕੀ ਤੇਰੇ ਲੈਣਦਾਰ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ? ਉਹ ਜਾਗਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜਣਗੇਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇਂਗਾ।+   ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ,ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ+ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।+   ਹਾਇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈਉਹ ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਤਾਂਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ! 10  ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।+ 11  ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। 12  ਹਾਇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ! 13  ਦੇਖੋ! ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਥੱਕਣਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗਾ,ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?+ 14  ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।+ 15  ਹਾਇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੇਖੇ! 16  ਤੂੰ ਆਦਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸੁੰਨਤੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾ।* ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਪਿਆਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ+ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਕ ਲਵੇਗੀ; 17  ਲਬਾਨੋਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀਅਤੇ ਜਿਸ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਕੰਬ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਆਵੇਗੀਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।+ 18  ਘੜੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਬੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜੋ ਝੂਠ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਜਾਨ ਅਤੇ ਗੁੰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?+ 19  ਹਾਇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜਾਗ!” ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, “ਉੱਠ! ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ!” ਦੇਖ! ਇਹ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ+ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।+ 20  ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੈ।+ ਹੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ!’”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਬਿਨਾਂ ਅਟਕੇ।”
ਜਾਂ, “ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ!”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਨਿਹਚਾ; ਵਿਸ਼ਵਾਸ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਲੜਖੜਾ।”