ਜ਼ਬੂਰ 92:1-15

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗਾ

    • ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ (5)

    • ‘ਧਰਮੀ ਦਰਖ਼ਤ ਵਾਂਗ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣਗੇ’ (12)

    • ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫਲ ਦੇਣਗੇ (14)

ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਬੂਰ। 92  ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਹੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ* ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।   ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ+ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ,   ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਦ* ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਨਾਲੇ ਰਬਾਬ ’ਤੇ ਸੁਰੀਲਾ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ;ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ!+ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨ!+   ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸਮਝ ਇਨਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ;ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ+   ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ* ਵਾਂਗ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹਨਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।+   ਪਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗਾ।   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇਖ,ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦੇਖ;ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦੇਵੇਂਗਾ।+ 10  ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਸਾਨ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਏਂਗਾ;*ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਮਲਾਂਗਾ।+ 11  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇਖਾਂਗਾ;+ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 12  ਪਰ ਧਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵਾਂਗ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣਗੇਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਦਿਆਰ ਵਾਂਗ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ।+ 13  ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ;ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ।+ 14  ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫਲ ਦੇਣਗੇ;+ਉਹ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ+ 15  ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਹੈ+ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ।”
ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਾਜ਼।
ਜਾਂ, “ਘਾਹ।”
ਇਬ, “ਵਾਂਗ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ।”