ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 1:1-28

 • ਬਾਬਲ ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਣ (1-3)

 • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਰਥ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ (4-28)

  • ਤੂਫ਼ਾਨ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅੱਗ (4)

  • ਚਾਰ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ (5-14)

  • ਚਾਰ ਪਹੀਏ (15-21)

  • ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਫ਼ਰਸ਼ (22-24)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ (25-28)

1  ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕਿਬਾਰ ਦਰਿਆ+ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ,+ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਣ* ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।  ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਨ+ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ  ਕਸਦੀਆਂ+ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਬਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੂਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ* ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ* ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਈ।+  ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ+ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।*+ ਬੱਦਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ* ਵਰਗੀ ਇਕ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।+  ਅੱਗ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਣੇ ਸਨ ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ+ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।  ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖੰਭ ਸਨ।+  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਵੱਛੇ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਜੋ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਤਾਂਬੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ।+  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਹੱਥ ਸਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਖੰਭ ਸਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ; ਉਹ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਸਨ।+ 10  ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ: ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ,+ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਲਦ ਦਾ ਮੂੰਹ+ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਕਾਬ+ ਦਾ ਮੂੰਹ।+ 11  ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੋ ਖੰਭ ਸਨ ਜੋ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਖੰਭਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।+ 12  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ;+ ਉਹ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਸਨ। 13  ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੱਘਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਸੀ।+ 14  ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 15  ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ+ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਪਹੀਆ ਦੇਖਿਆ। 16  ਚਾਰੇ ਪਹੀਏ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਸਬਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੀਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੀਆ ਹੋਵੇ।* 17  ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। 18  ਪਹੀਏ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸਨ।+ 19  ਜਦੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।+ 20  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਹੀਏ ਵੀ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ। 21  ਜਦੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ। 22  ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫ਼ਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।+ 23  ਫ਼ਰਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਸਿੱਧੇ ਸਨ* ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਖੰਭਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 24  ਜਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੀ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 25  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। (ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।) 26  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਨੀਲਮ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ+ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।+ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।+ 27  ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਕ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਸੀ+ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਸੀ। ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਉਹ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ+ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੇਜ਼ ਚਮਕ ਸੀ। 28  ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲੀ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ+ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।+ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਣ।”
ਮਤਲਬ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਇਬ, “ਹੱਥ।”
ਜਾਂ, “ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ।”
ਜਾਂ, “ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਿਸ਼੍ਰਿਤ ਧਾਤ।”
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹੀਏ ਇੱਕੋ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਸਿੱਧੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।”