ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 18:1-32

  • ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ (1-32)

    • ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਰੇਗਾ (4)

    • ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇਗਾ (19, 20)

    • ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (23)

    • ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (27, 28)

18  ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ:  “ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ‘ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਧੇ ਪਿਉ ਨੇ, ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ’?+  “‘ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਗੇ।  ਦੇਖੋ! ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਉ ਦੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ* ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਰੇਗਾ।  “‘ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।   ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬਲ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ;+ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ* ’ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ+ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ;+  ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,+ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;+ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ,+ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ+ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕਦਾ ਹੈ;+  ਉਹ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,+ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ;+ ਉਹ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ;+  ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ,’+ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 10  “‘ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੁਟੇਰਾ+ ਜਾਂ ਕਾਤਲ*+ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 11  (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ)​—ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬਲ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 12  ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ,+ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,+ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,+ 13  ਉਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।+ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।* 14  “‘ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 15  ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬਲ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ; ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; 16  ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕਦਾ ਹੈ; 17  ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ; ਉਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ; ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 18  ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਮਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 19  “‘ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ: “ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ?” ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।+ 20  ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ* ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਰੇਗਾ।+ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ।+ 21  “‘ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।+ 22  ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।*+ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।’+ 23  “‘ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?’+ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ?’+ 24  “‘ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ* ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।+ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।+ 25  “‘ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ: “ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”+ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਗ਼ਲਤ ਹਨ?+ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਗ਼ਲਤ ਹਨ?+ 26  “‘ਜਦ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। 27  “‘ਜਦ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ।+ 28  ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। 29  “‘ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਹੇਗਾ: “ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਗ਼ਲਤ ਹਨ?+ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਗ਼ਲਤ ਹਨ?’ 30  “‘ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ,’+ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜੋ, ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜੋ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। 31  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਛੱਡ ਦਿਓ+ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।+ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?’+ 32  “‘ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,’+ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਇਸ ਲਈ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ।’”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਜਾਨ।”
ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ “ਗੋਹੇ” ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਿਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਬ, “ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਉਣਾ ਵਾਲਾ।”
ਇਬ, “ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਵੇਗਾ।”
ਇਬ, “ਜਾਨ।”
ਇਬ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਅਨਿਆਂ।”