ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 1:1-29

  • ਨਮਸਕਾਰ (1, 2)

  • ਕੁਲੁੱਸੈ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ (3-8)

  • ਨਿਹਚਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (9-12)

  • ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ (13-23)

  • ਮੰਡਲੀ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ (24-29)

1  ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ+ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ  ਕੁਲੁੱਸੈ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ।  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ  ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ  ਜੋ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।+ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।  ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।+ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਜਾਣਿਆ।  ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਇਪਫ੍ਰਾਸ+ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ+ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਹੀ ਗਿਆਨ+ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਮਿਲੇ+ 10  ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯਹੋਵਾਹ* ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਹਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ।+ 11  ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ+ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਸਕੋ 12  ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ+ ਜੋ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 13  ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ+ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ 14  ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।+ 15  ਪੁੱਤਰ ਅਦਿੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ* ਹੈ+ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੈ+ 16  ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸਣ ਅਤੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ,+ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।+ 17  ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀ+ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ 18  ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਯਾਨੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ।+ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਠਾ ਹੈ,+ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ 19  ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ*+ 20  ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਂ, ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਸੂਲ਼ੀ* ਉੱਤੇ ਵਹਾਏ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ+ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੇ।+ 21  ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 22  ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੇਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ,+ 23  ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ,+ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ+ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ+ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।+ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ।+ 24  ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ+ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਯਾਨੀ ਮੰਡਲੀ+ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।+ 25  ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ+ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ 26  ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਤ+ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ*+ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।+ 27  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਤ+ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਤ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।+ 28  ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਚੇਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ।+ 29  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਹੂ-ਬਹੂ ਅਦਿੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ।”
ਕੁਲੁ 2:9 ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਯੁਗਾਂ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।