ਜ਼ਬੂਰ 40:1-17

  • ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ (5)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (6)

    • “ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ” (8)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 40  ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ,*ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ* ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣੀ।+   ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ,*ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚਟਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖੇ;ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾਇਆ।   ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਪਾਇਆ,+ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣਗੇਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ।   ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।*   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ,+ਤੇਰੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ;+ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ!+   ਤੂੰ ਬਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਆਂ,*+ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂ।+ ਤੂੰ ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪ-ਬਲ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ।+   ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ: “ਦੇਖ! ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ* ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।+   ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ*+ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ।+   ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।+ ਦੇਖ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ,+ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। 10  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ।”+ 11  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ। ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ।+ 12  ਅਣਗਿਣਤ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।+ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ;+ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। 13  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ।+ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ।+ 14  ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। 15  ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ!” ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ’ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਣ। 16  ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ+ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ।+ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣ: “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ।”+ 17  ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਬੱਸ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ;ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ;+ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ।”
ਜਾਂ, “ਝੁਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ।”
ਜਾਂ, “ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ।”
ਜਾਂ, “ਝੂਠੇ ਹਨ।”
ਜਾਂ, “ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਇਬ, “ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ।”