ਯਸਾਯਾਹ 60:1-22

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੇਜ ਸੀਓਨ ਉੱਤੇ ਚਮਕਿਆ (1-22)

    • ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ (8)

    • ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਨਾ (17)

    • ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (22)

60  “ਹੇ ਔਰਤ, ਉੱਠ,+ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਮਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੇਜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।+   ਦੇਖ! ਹਨੇਰਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰਅਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਲਵੇਗਾ;ਪਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਚਮਕੇਗਾਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।   ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ+ਅਤੇ ਰਾਜੇ+ ਤੇਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਵੱਲ।*+   ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।+   ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕ ਉੱਠੇਗਾ+ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕੇਗਾ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਆਵੇਗੀ;ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।+   ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼* ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਊਠਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ,ਹਾਂ, ਮਿਦਿਆਨ ਤੇ ਏਫਾਹ+ ਦੇ ਜਵਾਨ ਊਠਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ;ਉਹ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲੋਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ।+   ਕੇਦਾਰ+ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਬਾਯੋਥ+ ਦੇ ਭੇਡੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ+ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂਗਾ।+   ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?   ਟਾਪੂ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਆਸ ਲਾਉਣਗੇ;+ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ*ਕਿ ਉਹ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਲੈ ਆਉਣ+ਤਾਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਵੇਗਾ।*+ 10  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।+ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ,ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂਗਾ।+ 11  ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ;+ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇਤਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।+ 12  ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।+ 13  ਸਨੋਬਰ, ਐਸ਼ ਤੇ ਸਰੂ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ,+ਹਾਂ, ਲਬਾਨੋਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ+ਤਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇ;ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਆਂਗਾ।+ 14  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ;ਤੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਗੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ,ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੀਓਨ ਹੈਂ।+ 15  ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ,+ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ,ਤੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗੀ।+ 16  ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਂਗੀ,+ਹਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੁੰਘੇਂਗੀ;+ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹਾਂਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।+ 17  ਮੈਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਨਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਂਦੀਲੱਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂਬਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਹਾ;ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇ।+ 18  ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ,ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।+ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ “ਮੁਕਤੀ”+ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ “ਉਸਤਤ” ਸੱਦੇਂਗੀ। 19  ਸੂਰਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਿਨੇ ਚਾਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਨਾ ਹੀ ਚੰਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਬਣੇਗਾ+ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੋਵੇਗਾ।+ 20  ਤੇਰਾ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚੰਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫਿੱਕੀ ਪਵੇਗੀਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਬਣੇਗਾ+ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੋਗ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ।+ 21  ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ;ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਹਨ,ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ+ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂ।+ 22  ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਕ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ।”

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ।”
ਇਬ, “ਤੂੰ।”
ਜਾਂ, “ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਜਾਂ, “ਸਜਾਵੇਗਾ।”