ਯਸਾਯਾਹ 26:1-21

  • ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗੀਤ (1-21)

    • ਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਟਾਨ (4)

    • ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ (9)

    • “ਤੇਰੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ” (19)

    • ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਓ (20)

26  ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ:+ “ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।+ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਢਲਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।+   ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੋ+ ਤਾਂਕਿ ਧਰਮੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ,ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।   ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਂਗਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ;*ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇਂਗਾ+ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।+   ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ+ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਹ* ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਟਾਨ ਹੈ।+   ਉਹ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਕ ਵਿਚ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।   ਪੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣਗੇ,ਹਾਂ, ਸਤਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਪੈਰ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ।”   ਧਰਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ* ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨੇਕਦਿਲ ਹੈਂ,ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਂਗਾ।   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਨਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ।*   ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ,ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ;+ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ,ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ।+ 10  ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ।+ ਸੱਚਾਈ ਦੇ* ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਰੇਗਾ+ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।+ 11  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ।+ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 12  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇਂਗਾ+ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਪਾਇਆ। 13  ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ,+ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।+ 14  ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬੱਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ।+ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15  ਤੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,ਤੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ;ਤੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ।+ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ।+ 16  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ;ਜਦ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।+ 17  ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰਜਣਨ-ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਦੀ ਹੈ,ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ। 18  ਅਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਣਨ-ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ,ਪਰ ਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। 19  “ਤੇਰੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ* ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।+ ਹੇ ਖ਼ਾਕ ਦੇ ਵਾਸੀਓ!+ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਓਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰੇਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ* ਵਰਗੀ ਹੈਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬੱਸ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ।* 20  ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜ ਜਾਓਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ।+ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੁਕਾ ਲਓਜਦ ਤਕ ਕ੍ਰੋਧ* ਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।+ 21  ਦੇਖੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵੇ,ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਵਹਾਏ ਗਏ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾਅਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਵੇਗਾ।”

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
“ਯਾਹ” ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਪੱਧਰਾ।”
ਯਾਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਾਂ, “ਸਿੱਧੇ।”
ਇਬ, “ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ (ਗੁਲਖੈਰਾ) ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ।”
ਜਾਂ, “ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਜਾਂ, “ਕਹਿਰ।”