Skip to content

Skip to table of contents

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 1

 1. 1.1 ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੂਲ

 2. 1.2 ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ

 3. 1.3 ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ?

 4. 1.4 ਇਬਰਾਨੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਂ

 5. 1.5 ਮਸੀਹੀ ਯੂਨਾਨੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਂ

 6. 1.6-1 ਚਾਰਟ: ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਰਾਜੇ (ਭਾਗ 1)

 7. 1.6-2 ਚਾਰਟ: ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਰਾਜੇ (ਭਾਗ 2)

 8. 1.7-1 ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ

 9. 1.7-2 ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

 10. 1.7-3 ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ʼਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ (ਭਾਗ 1)

 11. 1.7-4 ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ʼਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ (ਭਾਗ 2)

 12. 1.7-5 ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਿਯਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ʼਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ (ਭਾਗ 3)

 13. 1.7-6 ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਈ

 14. 1.7-7 ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੇਵਕਾਈ (ਭਾਗ 1)

 15. 1.7-8 ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੇਵਕਾਈ (ਭਾਗ 2)