ਯਸਾਯਾਹ 48:1-22

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (1-11)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਬਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ (12-16ੳ)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ (16ਅ-19)

  • “ਬਾਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ!” (20-22)

48  ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਸੁਣ,ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋ,+ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ,ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ+ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ,ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।+   ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ+ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ+ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।   “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੀਤੀਆਂ* ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ।+ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।+   ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਢੀਠ ਹੈਂ,ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੀ ਨਾੜ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗਾ ਹੈ,+   ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾਤਾਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇਂ, ‘ਮੇਰੀ ਮੂਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ;ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ਼ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ* ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।’   ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ* ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ?+ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,+ਹਾਂ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।   ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ,ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂਤਾਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇਂ, ‘ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ!’   ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ+ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ,ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈਂ+ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।+   ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਰੋਕੀ ਰੱਖਾਂਗਾ;+ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਾਂਗਾਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ।+ 10  ਦੇਖ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ।+ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਤਾਇਆ* ਹੈ।+ 11  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗਾ,+ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂ?+ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।* 12  ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ।+ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹਾਂ।+ 13  ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ+ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਣਿਆ।+ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 14  ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।+ ਉਹ ਬਾਬਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ+ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਸਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇਗੀ।+ 15  ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।+ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।+ 16  ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।+ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ।” ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ* ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 17  ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,+ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ,ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ* ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ,+ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।+ 18  ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਂ,+ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗ+ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ* ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ।+ 19  ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਰੇਤ ਜਿੰਨੀਅਤੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਉਸ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” 20  ਬਾਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ!+ ਕਸਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨੱਠ ਜਾਓ! ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ! ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ!+ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।+ ਕਹੋ: “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ।+ 21  ਜਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।+ ਉਸ ਨੇ ਚਟਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਗਾਇਆ;ਉਸ ਨੇ ਚਟਾਨ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ।”+ 22  ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ।”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਪਹਿਲੀਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਢਾਲ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ।”
ਇਬ, “ਤੁਸੀਂ।”
ਜਾਂ, “ਪਰਖਿਆ।” ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਚੁਣਿਆ।”
ਜਾਂ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
ਜਾਂ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ।”
ਜਾਂ, “ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ।”