Skip to content

Skip to table of contents

1.7-3

ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ʼਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ (ਭਾਗ 1)

ਸਮਾਂ

ਜਗ੍ਹਾ

ਘਟਨਾ

ਮੱਤੀ

ਮਰਕੁਸ

ਲੂਕਾ

ਯੂਹੰਨਾ

30 ਈ.

ਗਲੀਲ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ”

4:​17

1:​14, 15

4:​14, 15

4:​44, 45

ਕਾਨਾ; ਨਾਸਰਤ; ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ; ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ; ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨੂੰ ਗਿਆ

4:​13-​16

 

4:​16-​31

4:​46-​54

ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨੇੜੇ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ

ਚਾਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ: ਸ਼ਮਊਨ, ਅੰਦ੍ਰਿਆਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ

4:​18-22

1:​16-​20

5:​1-​11

 

ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ

ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ

8:​14-​17

1:​21-​34

4:​31-​41

 

ਗਲੀਲ

ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲੀਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ

4:​23-​25

1:​35-​39

4:​42, 43

 

ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ; ਭੀੜਾਂ ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ

8:​1-4

1:​40-​45

5:​12-​16

 

ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ

ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ

9:​1-8

2:​1-​12

5:​17-​26

 

ਮੱਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ; ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ; ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

9:​9-​17

2:​13-​22

5:​27-​39

 

ਯਹੂਦਿਯਾ

ਸਭਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ

   

4:44

 

31 ਈ., ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ

ਬੇਥਜ਼ਥਾ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ; ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

     

5:​1-​47

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ (?)

ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜੇ; ਯਿਸੂ “ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ”

12:​1-8

2:​23-​28

6:​1-5

 

ਗਲੀਲ; ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ

ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਠੀਕ ਕੀਤਾ; ਭੀੜਾਂ ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ; ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ

12:​9-​21

3:​1-​12

6:​6-​11

 

ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ

12 ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ

 

3:​13-​19

6:​12-​16

 

ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਨੇੜੇ

ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ

5:1–​7:​29

 

6:​17-​49

 

ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ

ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ

8:​5-​13

 

7:​1-​10

 

ਨਾਇਨ

ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ

   

7:​11-​17

 

ਤਿਬਰਿਆਸ; ਗਲੀਲ (ਨਾਇਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ)

ਕੈਦੀ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਘੱਲੇ; ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੂਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਆਸਾਨ

11:​2-​30

 

7:​18-​35

 

ਗਲੀਲ (ਨਾਇਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ)

ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਮਲ਼ਿਆ; ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

   

7:​36-​50

 

ਗਲੀਲ

12 ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ

   

8:​1-3

 

ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਕੱਢੇ; ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪ

12:​22-​37

3:​19-​30

   

ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ

12:​38-​45

     

ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਏ; ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ

12:​46-​50

3:​31-​35

8:​19-​21