Skip to content

Skip to table of contents

2.8

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ

 1. ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ

 2. 1 ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਰਾ (1 ਰਾਜ 6:​16, 20)

 3. 2 ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਰਾ (2 ਇਤਿ 5:9)

 4. 3 ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ (1 ਇਤਿ 28:11)

 5. 4 ਪਾਸੇ ʼਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ (1 ਰਾਜ 6:​5, 6, 10)

 6. 5 ਯਾਕੀਨ (1 ਰਾਜ 7:21; 2 ਇਤਿ 3:17)

 7. 6 ਬੋਅਜ਼ (1 ਰਾਜ 7:21; 2 ਇਤਿ 3:17)

 8. 7 ਦਲਾਨ (1 ਰਾਜ 6:3; 2 ਇਤਿ 3:4) (ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ)

 9. 8 ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵੇਦੀ (2 ਇਤਿ 4:1)

 10. 9 ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਥੜ੍ਹਾ (2 ਇਤਿ 6:13)

 11. 10 ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਹੜਾ (1 ਰਾਜ 6:36)

 12. 11 ਧਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੌਦ (1 ਰਾਜ 7:23)

 13. 12 ਪਹੀਏਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ (1 ਰਾਜ 7:27)

 14. 13 ਪਾਸੇ ʼਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ (1 ਰਾਜ 6:8)

 15. 14 ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ (1 ਇਤਿ 28:12)