Skip to content

Skip to table of contents

1.7-6

ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਈ

ਸਮਾਂ

ਜਗ੍ਹਾ

ਘਟਨਾ

ਮੱਤੀ

ਮਰਕੁਸ

ਲੂਕਾ

ਯੂਹੰਨਾ

32 ਈ., ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਬੈਥਨੀਆ

ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ʼਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ

     

10:​40-​42

ਪੀਰਿਆ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ

   

13:22

 

ਭੀੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਯਰੂਸ਼ਲਮ ʼਤੇ ਸੋਗ ਕੀਤਾ

   

13:​23-​35

 

ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਰਿਆ

ਨਿਮਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ; ਮਿਸਾਲਾਂ: ਦਾਅਵਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ

   

14:​1-​24

 

ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ

   

14:​25-​35

 

ਮਿਸਾਲਾਂ: ਗੁਆਚੀ ਭੇਡ, ਗੁਆਚਿਆ ਸਿੱਕਾ, ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ

   

15:​1-​32

 

ਮਿਸਾਲਾਂ: ਬੇਈਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ

   

16:​1-​31

 

ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ, ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ

   

17:​1-​10

 

ਬੈਥਨੀਆ

ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਣਾ

     

11:​1-​46

ਯਰੂਸ਼ਲਮ; ਇਫ਼ਰਾਈਮ

ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼; ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ

     

11:​47-​54

ਸਾਮਰਿਯਾ; ਗਲੀਲ

10 ਕੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ

   

17:​11-​37

 

ਸਾਮਰਿਯਾ ਜਾਂ ਗਲੀਲ

ਮਿਸਾਲਾਂ: ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਵਿਧਵਾ, ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ

   

18:​1-​14

 

ਪੀਰਿਆ

ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ

19:​1-​12

10:​1-​12

   

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ

19:​13-​15

10:​13-16

18:​15-​17

 

ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ; ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

19:16–​20:16

10:​17-​31

18:​18-​30

 

ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਰਿਆ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ

20:​17-​19

10:​32-​34

18:​31-​34

 

ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

20:​20-​28

10:​35-​45

   

ਯਰੀਹੋ

ਯਰੀਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦੋ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ; ਜ਼ੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ; ਚਾਂਦੀ ਦੇ 10 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

20:​29-​34

10:​46-​52

18:35–​19:28