Skip to content

Skip to table of contents

2.9

ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਬਾਬਲ

ਦਾਨੀਏਲ 2:​32, 36-38; 7:4

607 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ

ਮਾਦੀ-ਫਾਰਸ

ਦਾਨੀਏਲ 2:​32, 39; 7:5

539 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ

537 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਖੋਰਸ ਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ

ਯੂਨਾਨ

ਦਾਨੀਏਲ 2:​32, 39; 7:6

331 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਨੇ ਫਾਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ

ਰੋਮ

ਦਾਨੀਏਲ 2:​33, 40; 7:7

63 ਈ. ਪੂ. ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

70 ਈ. ਵਿਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ

ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕਾ

ਦਾਨੀਏਲ 2:​33, 41-43

1914-1918 ਈ. ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ