Skip to content

Skip to table of contents

1.7-8

ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੇਵਕਾਈ (ਭਾਗ 2)

ਸਮਾਂ

ਜਗ੍ਹਾ

ਘਟਨਾ

ਮੱਤੀ

ਮਰਕੁਸ

ਲੂਕਾ

ਯੂਹੰਨਾ

14 ਨੀਸਾਨ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ

ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

26:​21-​25

14:​18-​21

22:​21-​23

13:​21-​30

ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ (1 ਕੁਰਿੰ 11:​23-25)

26:​26-​29

14:​22-​25

22:​19, 20, 24-​30

 

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ

26:​31-​35

14:​27-​31

22:​31-​38

13:​31-​38

ਮਦਦਗਾਰ ਘੱਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ; ਅਸਲੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ; ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ; ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

     

14:1–​17:26

ਗਥਸਮਨੀ

ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ; ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ

26:​30, 36-​56

14:​26, 32-​52

22:​39-​53

18:​1-​12

ਯਰੂਸ਼ਲਮ

ਅੰਨਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ; ਕਾਇਫ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਾਸਭਾ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾ; ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

26:57–​27:1

14:53–​15:1

22:​54-​71

18:​13-​27

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ (ਰਸੂ 1:​18, 19)

27:​3-​10

     

ਪਿਲਾਤੁਸ ਸਾਮ੍ਹਣੇ, ਫਿਰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਸਾਮ੍ਹਣੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਲਾਤੁਸ ਸਾਮ੍ਹਣੇ

27:​2, 11-​14

15:​1-5

23:​1-​12

18:​28-​38

ਪਲਾਤੁਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਬਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਫਿਰ ਸੂਲ਼ੀ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

27:​15-​30

15:​6-​19

23:​13-​25

18:39–19:16

(ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ)

ਗਲਗਥਾ

ਸੂਲ਼ੀ ʼਤੇ ਮੌਤ

27:​31-​56

15:​20-​41

23:​26-​49

19:​16-​30

ਯਰੂਸ਼ਲਮ

ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਲ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਬਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

27:​57-​61

15:​42-​47

23:​50-​56

19:​31-​42

15 ਨੀਸਾਨ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ

ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰ ʼਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

27:​62-​66

     

16 ਨੀਸਾਨ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ; ਇੰਮਊਸ

ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ

28:​1-​15

16:​1-8

24:​1-​49

20:​1-​25

16 ਨੀਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ; ਗਲੀਲ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ (1 ਕੁਰਿੰ 15:​5-7; ਰਸੂ 1:​3-8); ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ

28:​16-​20

   

20:26–21:25

25 ਈਯਾਰ

ਜ਼ੈਤੂਨ ਪਹਾੜ, ਬੈਥਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ

ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ (ਰਸੂ 1:​9-12)

   

24:​50-​53