ਯਸਾਯਾਹ 52:1-15

  • ਜਾਗ, ਹੇ ਸੀਓਨ! (1-12)

    • ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ (7)

    • ਸੀਓਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ (8)

    • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ (11)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (13-15)

    • ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਲੀਆ (14)

52  ਜਾਗ! ਹੇ ਸੀਓਨ, ਜਾਗ!+ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈ!+ ਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ!+ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ।+   ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਧੂੜ ਝਾੜ ਸੁੱਟ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ। ਹੇ ਸੀਓਨ ਦੀਏ ਗ਼ੁਲਾਮ ਧੀਏ, ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ।+   ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ+ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”+   ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਗਏ;+ਫਿਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ।”   “ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?” ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। “ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ,”+ ਯਹੋਵਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,“ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।+   ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ;+ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ!”   ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ,+ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,+ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਸੀਓਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ!”+   ਸੁਣ! ਤੇਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼* ਦੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਓਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।   ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਖੰਡਰੋ, ਬਾਗ਼-ਬਾਗ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੋ+ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ;+ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ।+ 10  ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਂਹ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ;+ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀ* ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ।+ 11  ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ,+ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ!+ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਓ,+ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ,+ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ। 12  ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ,ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ,+ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ।+ 13  ਦੇਖੋ! ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ+ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।+ 14  ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ,ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, 15  ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।+ ਉਸ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ+ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਇਬ, “ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ।”
ਜਾਂ, “ਜਿੱਤ।”