ਯਸਾਯਾਹ 14:1-32

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸੇਗਾ (1, 2)

  • ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਅਨਾ (3-23)

    • ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਗਿਆ (12)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ (24-27)

  • ਫਲਿਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ (28-32)

14  ਯਹੋਵਾਹ ਯਾਕੂਬ ’ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ+ ਅਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇਗਾ।+ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਾਵੇਗਾ*+ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।+  ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ-ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ;+ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ,* ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।  ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ, ਤੇਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ+  ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬੋਲੇਂਗਾ:* “ਦੇਖੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ* ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ! ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ!+   ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਲਾਠੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ,ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ,+   ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ,+ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।+   ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।+   ਸਨੋਬਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਨਾਲੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਦਿਆਰ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਿਗਿਆ ਹੈਂ,ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।’   ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਕਬਰ* ਵੀ ਜਾਗ ਉੱਠੀਤਾਂਕਿ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਗੂਆਂ* ਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। 10  ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,‘ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆਂ? 11  ਤੇਰੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਬਰ* ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ,ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ।+ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆਅਤੇ ਗੰਡੋਇਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਢਕਿਆ ਗਿਆ।’ 12  ਹੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਗ ਪਿਆ? ਹੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ,+ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿਗ ਪਿਆ? 13  ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ।+ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ+ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ।+ 14  ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ;ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।’ 15  ਪਰ, ਤੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਬਰ* ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਹਾਂ, ਟੋਏ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 16  ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਗੇ;ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ,‘ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,+ 17  ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਸੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ,+ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ?’+ 18  ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ,ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲੇਟਦੇ ਹਨ,ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਬਰ* ਵਿਚ। 19  ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਹਾਂ, ਇਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਟਾਹਣੀ ਵਾਂਗ;ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਏ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ;ਤੂੰ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 20  ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਲ਼ੇਂਗਾਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 21  ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਤਾਂਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਨਾ ਦੇਣ।” 22  “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਾਂਗਾ,”+ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ,”+ ਯਹੋਵਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 23  “ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਲਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ,”+ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 24  ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ: “ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। 25  ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਧ ਸੁੱਟਾਂਗਾ।+ ਉਸ ਦਾ ਜੂਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”+ 26  ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।* 27  ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?+ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?+ 28  ਜਿਸ ਸਾਲ ਰਾਜਾ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ,+ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: 29  “ਹੇ ਫਲਿਸਤ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾਵੇਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗ ਦੀ ਜੜ੍ਹ+ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲੇਗਾ+ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਕ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਅਗਨੀ ਸੱਪ* ਹੋਵੇਗੀ। 30  ਦੁਖੀਏ ਦਾ ਜੇਠਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵੇਗਾਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਚੈਨ ਨਾਲ ਲੇਟੇਗਾ,ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।+ 31  ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਵੈਣ ਪਾ! ਹੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋ! ਹੇ ਫਲਿਸਤ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਹਾਰ ਬੈਠੋਗੇਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਧੂੰਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ।” 32  ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਇਹੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਓਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ+ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਸੀਓਨ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣਗੇ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ।”
ਜਾਂ, “ਤਾਅਨਾ ਮਾਰੇਂਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਇਬ, “ਬੱਕਰਿਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਇਬ, “ਘਰ।”
ਇਬ, “ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ।”