Skip to content

Skip to table of contents

ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਅਧਿਆਇ

ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

 • 1

  • ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਪੁੱਤਰ (1-9)

  • ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ (10-17)

  • ‘ਆਓ, ਆਪਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਈਏ’ (18-20)

  • ਸੀਓਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਗਰੀ ਬਣੇਗੀ (21-31)

 • 2

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (1-5)

   • ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲ਼ ਦੇ ਫਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (4)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਘਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ (6-22)

 • 3

  • ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ (1-15)

  • ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਓਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ (16-26)

 • 4

  • ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਦਮੀ (1)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਉਗਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ (2-6)

 • 5

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਈ ਗੀਤ (1-7)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਇ (8-24)

  • ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ (25-30)

 • 6

  • ਦਰਸ਼ਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੈ (1-4)

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ” (3)

  • ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ (5-7)

  • ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ (8-10)

   • “ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਲੋ!” (8)

  • “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਕਦੋਂ ਤਕ?” (11-13)

 • 7

  • ਰਾਜਾ ਆਹਾਜ਼ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ (1-9)

   • ਸ਼ਾਰ-ਯਾਸ਼ੂਬ (3)

  • ਇੰਮਾਨੂਏਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ (10-17)

  • ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ (18-25)

 • 8

  • ਅੱਸ਼ੂਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ (1-8)

   • ਮਹੇਰ-ਸ਼ਲਾਲ-ਹਾਸ਼-ਬਜ਼ (1-4)

  • ਨਾ ਡਰੋ​—“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ!” (9-17)

  • ਯਸਾਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ (18)

  • ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤਾਂ ਵੱਲ (19-22)

 • 9

  • ਗਲੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ (1-7)

   • ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ’ ਦਾ ਜਨਮ (6, 7)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ (8-21)

 • 10

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ (1-4)

  • ਅੱਸ਼ੂਰ​—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸੋਟੀ (5-11)

  • ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ (12-19)

  • ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ (20-27)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ (28-34)

 • 11

  • ਯੱਸੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜ (1-10)

   • ਬਘਿਆੜ ਤੇ ਲੇਲਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ (6)

   • ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ (9)

  • ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (11-16)

 • 12

  • ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਗੀਤ (1-6)

   • ‘ਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ’ (2)

 • 13

  • ਬਾਬਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ (1-22)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ! (6)

   • ਮਾਦੀ, ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ (17)

   • ਬਾਬਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (20)

 • 14

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸੇਗਾ (1, 2)

  • ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਅਨਾ (3-23)

   • ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਗਿਆ (12)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ (24-27)

  • ਫਲਿਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ (28-32)

 • 15

  • ਮੋਆਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ (1-9)

 •  16

  • ਮੋਆਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ (1-14)

 • 17

  • ਦਮਿਸਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ (1-11)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇਗਾ (12-14)

 • 18

  • ਇਥੋਪੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ (1-7)

 • 19

  • ਮਿਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ (1-15)

  • ਮਿਸਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ (16-25)

   • ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇਕ ਵੇਦੀ (19)

 • 20

  • ਮਿਸਰ ਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀ (1-6)

 • 21

  • ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ (1-10)

   • ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ (8)

   • “ਬਾਬਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ!” (9)

  • ਦੂਮਾਹ ਤੇ ਉਜਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ (11-17)

   • “ਹੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ?” (11)

 • 22

  • ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ (1-14)

  • ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਯਾਕੀਮ (15-25)

 • 23

  • ਸੋਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ (1-18)

 • 24

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ (1-23)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਓਨ ਦਾ ਰਾਜਾ (23)

 • 25

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ (1-12)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਦਾਖਰਸ ਦੀ ਦਾਅਵਤ (6)

   • ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ (8)

 • 26

  • ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗੀਤ (1-21)

   • ਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਟਾਨ (4)

   • ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ (9)

   • “ਤੇਰੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ” (19)

   • ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਓ (20)

 • 27

  • ਲਿਵਯਥਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ (1)

  • ਗੀਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਹੈ (2-13)

 • 28

  • ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਇ! (1-6)

  • ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਨਬੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹਨ (7-13)

  • “ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ” (14-22)

   • ਸੀਓਨ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ (16)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ (21)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ (23-29)

 • 29

  • ਅਰੀਏਲ ਉੱਤੇ ਹਾਇ! (1-16)

   • ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ (13)

  • ਬੋਲ਼ੇ ਸੁਣਨਗੇ; ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੇਖਣਗੇ (17-24)

 • 30

  • ਮਿਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ (1-7)

  • ਲੋਕ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ (8-14)

  • ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ (15-17)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (18-26)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਅਕ (20)

   • “ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ” (21)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ (27-33)

 • 31

  • ਅਸਲੀ ਮਦਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ (1-9)

   • ਮਿਸਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਹੀ ਹਨ (3)

 • 32

  • ਰਾਜਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸੱਚੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ (1-8)

  • ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (9-14)

  • ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਕਤਾਂ (15-20)

 • 33

  • ਧਰਮੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦ (1-24)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਨਿਆਂਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ (22)

   • ਕੋਈ ਵਾਸੀ ਨਾ ਕਹੇਗਾ: “ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਹਾਂ” (24)

 • 34

  • ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ (1-4)

  • ਅਦੋਮ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ (5-17)

 • 35

  • ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ (1-7)

   • ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੇਖਣਗੇ; ਬੋਲ਼ੇ ਸੁਣਨਗੇ (5)

  • ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਹ (8-10)

 • 36

  • ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਹਮਲਾ (1-3)

  • ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ (4-22)

 • 37

  • ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ (1-7)

  • ਸਨਹੇਰੀਬ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ (8-13)

  •  ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (14-20)

  • ਯਸਾਯਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ (21-35)

  • ਇਕ ਦੂਤ 1,85,000 ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ (36-38)

 • 38

  • ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ (1-22)

   • ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਗੀਤ (10-20)

 • 39

  • ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆਦਮੀ (1-8)

 • 40

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਾਸਾ (1-11)

   • ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ (3-5)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ (12-31)

   • ਕੌਮਾਂ ਡੋਲ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ (15)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ” ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ (22)

   • ਸਾਰੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ (26)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ (28)

   • ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (29-31)

 • 41

  • ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕ ਜੇਤੂ (1-7)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ (8-20)

   • ‘ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅਬਰਾਹਾਮ’ (8)

  • ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਗਿਆ (21-29)

 • 42

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ (1-9)

   • ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ’ (8)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਗੀਤ (10-17)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲ਼ਾ ਹੈ (18-25)

 • 43

  • ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ (1-7)

  • ਦੇਵਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ (8-13)

   • “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ” (10, 12)

  • ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ (14-21)

  • “ਆ ਆਪਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੀਏ” (22-28)

 • 44

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ (1-5)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ (6-8)

  • ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬੇਕਾਰ (9-20)

  • ਯਹੋਵਾਹ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ (21-23)

  • ਖੋਰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹਾਲੀ (24-28)

 • 45

  • ਬਾਬਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ (1-8)

  • ਮਿੱਟੀ ਘੁਮਿਆਰ ਨਾਲ ਝਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ (9-13)

  • ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੀਆਂ (14-17)

  • ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ (18-25)

   • ਧਰਤੀ ਵੱਸਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ (18)

 • 46

  • ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (1-13)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (10)

   • ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ (11)

 • 47

  • ਬਾਬਲ ਦਾ ਡਿਗਣਾ (1-15)

   • ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ (13-15)

 • 48

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (1-11)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਬਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ (12-16ੳ)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ (16ਅ-19)

  • “ਬਾਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ!” (20-22)

 • 49

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ (1-12)

   • ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ (6)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ (13-26)

 • 50

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ (1-3)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੇਵਕ (4-11)

   • ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਨ (4)

 • 51

  • ਸੀਓਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਰਗਾ (1-8)

  • ਸੀਓਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸਾ (9-16)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ (17-23)

 • 52

  • ਜਾਗ, ਹੇ ਸੀਓਨ! (1-12)

   • ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ (7)

   •  ਸੀਓਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ (8)

   • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ (11)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (13-15)

   • ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਲੀਆ (14)

 • 53

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮੌਤ ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ (1-12)

   • ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (3)

   • ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਲਏ (4)

   • “ਭੇਡ ਵਾਂਗ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ” (7)

   • ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ (12)

 • 54

  • ਬਾਂਝ ਸੀਓਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ (1-17)

   • ਯਹੋਵਾਹ, ਸੀਓਨ ਦਾ ਪਤੀ (5)

   • ਸੀਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ (13)

   • ਸੀਓਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਹਥਿਆਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ (17)

 • 55

  • ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸੱਦਾ (1-5)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਚਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ (6-13)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ (8, 9)

   • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ (10, 11)

 • 56

  • ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ (1-8)

   • ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ (7)

  • ਅੰਨ੍ਹੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਗੁੰਗੇ ਕੁੱਤੇ (9-12)

 • 57

  • ਧਰਮੀ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕ ਮਿਟ ਗਏ (1, 2)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ (3-13)

  • ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ (14-21)

   • ਦੁਸ਼ਟ ਉਛਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਹਨ (20)

   • ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ (21)

 • 58

  • ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਰਤ (1-12)

  • ਸਬਤ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ (13, 14)

 • 59

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ (1-8)

  • ਪਾਪ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ (9-15ੳ)

  • ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ (15ਅ-21)

 • 60

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੇਜ ਸੀਓਨ ਉੱਤੇ ਚਮਕਿਆ (1-22)

   • ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ (8)

   • ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਨਾ (17)

   • ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (22)

 • 61

  • ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ (1-11)

   • ‘ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ’ (2)

   • “ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖ਼ਤ” (3)

   • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ (5)

   • “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ” (6)

 • 62

  • ਸੀਓਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ (1-12)

 • 63

  • ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਦਲਾ (1-6)

  • ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ (7-14)

  • ਤੋਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (15-19)

 • 64

  • ਤੋਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਰੀ (1-12)

   • ਯਹੋਵਾਹ “ਸਾਡਾ ਘੁਮਿਆਰ” (8)

 • 65

  • ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ (1-16)

   • ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ (11)

   • “ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਖਾਣਗੇ” (13)

  • ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ (17-25)

   • ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ; ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣੇ (21)

   • ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ (23)

 • 66

  • ਸੱਚੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਭਗਤੀ (1-6)

  • ਸੀਓਨ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ (7-17)

  • ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ (18-24)