ਯਸਾਯਾਹ 31:1-9

  • ਅਸਲੀ ਮਦਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ (1-9)

    • ਮਿਸਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਹੀ ਹਨ (3)

31  ਹਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,+ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ,+ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਥਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ* ’ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ,ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।   ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਨਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇਗਾ।+   ਮਿਸਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਹੀ ਹਨ, ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ।+ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇਗਾ,ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਠੇਡਾ ਖਾਏਗਾਅਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਡਿਗ ਪਵੇਗਾ;ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ।   ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ, ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜ ਕੇ ਦਹਾੜਦਾ ਹੈਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇਸੀਓਨ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ।   ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।+ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਛੁਡਾ ਲਵੇਗਾ।  ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, “ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਓ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ।+  ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ।   ਅੱਸ਼ੂਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਡਿਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ;ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਿਗਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ।+ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕਾਰਨ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।   ਉਸ ਦੀ ਚਟਾਨ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਝੰਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਹਿਲ ਜਾਣਗੇ,” ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਜਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀਓਨ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭੱਠੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ।”