ਯਸਾਯਾਹ 11:1-16

  • ਯੱਸੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜ (1-10)

    • ਬਘਿਆੜ ਤੇ ਲੇਲਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ (6)

    • ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ (9)

  • ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (11-16)

11  ਯੱਸੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਖ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ+ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟੀ ਇਕ ਟਾਹਣੀ+ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।   ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ,+ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ+ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ,ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ,+ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨੇਗਾ।   ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।+ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ,ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ।+   ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਲੀਮ* ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸੱਚਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ+ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇਗਾ।+   ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕਮਰਬੰਦਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।+   ਬਘਿਆੜ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ*+ਅਤੇ ਚੀਤਾ ਮੇਮਣੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇਗਾ,ਵੱਛਾ, ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਪਲ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ;*+ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰੇਗਾ।   ਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿੱਛਣੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਰਨਗੀਆਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਲੇਟਣਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਖਾਵੇਗਾ।+   ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇਗਾਅਤੇ ਦੁੱਧੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗ ਦੀ ਵਰਮੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ।   ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ ’ਤੇ+ਉਹ ਨਾ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣਗੇ+ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।+ 10  ਉਸ ਦਿਨ ਯੱਸੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ+ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।+ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਗੀਆਂ*+ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। 11  ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ,+ ਮਿਸਰ,+ ਪਥਰੋਸ,+ ਕੂਸ਼,+ ਏਲਾਮ,+ ਸ਼ਿਨਾਰ,* ਹਮਾਥ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗਾ।+ 12  ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਝੰਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ+ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।+ 13  ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਈਰਖਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ+ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਹੂਦਾਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖੇਗਾ।+ 14  ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ* ’ਤੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਨਗੇ;ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਉਹ ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਗੇ*+ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।+ 15  ਯਹੋਵਾਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਖਾੜੀ* ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ*+ਅਤੇ ਦਰਿਆ* ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਵੇਗਾ।+ ਝੁਲ਼ਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ*ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਨੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇਗਾ। 16  ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ,+ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ।”
ਜਾਂ, “ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਠੇ ਚਰਨਗੇ।”
ਜਾਂ, “ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣਗੀਆਂ।”
ਯਾਨੀ, ਬੈਬੀਲੋਨੀਆ।
ਇਬ, “ਮੋਢੇ।”
ਜਾਂ, “ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣਗੇ।”
ਇਬ, “ਜੀਭ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਸੁਕਾ ਦੇਵਾਗਾ।”
ਯਾਨੀ, ਫ਼ਰਾਤ ਦਰਿਆ।
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ।”