ਯਸਾਯਾਹ 32:1-20

  • ਰਾਜਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸੱਚੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ (1-8)

  • ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (9-14)

  • ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਕਤਾਂ (15-20)

32  ਦੇਖੋ! ਇਕ ਰਾਜਾ+ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ+ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।   ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਵਾਛੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ* ਜਿਹਾ,ਸੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹਾ+ਅਤੇ ਝੁਲ਼ਸੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।   ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ।   ਉਤਾਵਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇਅਤੇ ਥਥਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਨਾਂ ਅਟਕੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੋਲੇਗੀ।+   ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ;   ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜੇਗਾ+ਤਾਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਛੇੜੇ* ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੇ,ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰੱਖੇਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖੇ।   ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ;+ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਤਾਂਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ,+ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।   ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।   “ਹੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਔਰਤੋ, ਉੱਠੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ! ਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਧੀਓ,+ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ! 10  ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬੋਗੀਆਂਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।+ 11  ਹੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਔਰਤੋ, ਕੰਬੋ! ਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਓ, ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬੋ! ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਲਓ।+ 12  ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਉੱਤੇਛਾਤੀ ਪਿੱਟ-ਪਿੱਟ ਕੇ ਵੈਣ ਪਾਓ। 13  ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲ਼ੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਢਕੇ ਜਾਣਗੇ,ਹਾਂ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸ਼ਹਿਰ।+ 14  ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ।+ ਓਫਲ+ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਗਧੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਇੱਜੜ ਚਰਦੇ ਹਨ,+ 15  ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਦ ਤਕ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ,+ਉਜਾੜ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।+ 16  ਫਿਰ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਨੇਕੀ ਵਸੇਗੀ।+ 17  ਸੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗਾ+ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਕੂਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।+ 18  ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਵੱਸਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਸੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਸਣਗੇ।+ 19  ਪਰ ਗੜੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। 20  ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ,ਜੋ ਬਲਦ ਅਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ।”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਪਨਾਹ।”
ਜਾਂ, “ਬੇਅਦਬੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰੇ।”