ਯਸਾਯਾਹ 55:1-13

  • ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸੱਦਾ (1-5)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਚਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ (6-13)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ (8, 9)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ (10, 11)

55  ਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਸੇ ਲੋਕੋ, ਆਓ,+ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ!+ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਲਓ ਤੇ ਖਾਓ! ਹਾਂ, ਆਓ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ+ ਦਾਖਰਸ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ।+   ਜੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ* ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ,+ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ।+   ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ।+ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ,ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।+   ਦੇਖੋ! ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ,+ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਆਗੂ+ ਤੇ ਹਾਕਮ+ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।   ਦੇਖ! ਤੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਦੇਂਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ,ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ+ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਵੇਗਾ।+   ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।+ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ।+   ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡੇ+ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨੂੰ;ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਜੋ ਉਸ ’ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ,+ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।+   “ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ,+ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਹਨ,” ਯਹੋਵਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।   “ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ।+ 10  ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਹਨਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 11  ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।+ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ,+ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ+ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। 12  ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲੋਗੇ+ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।+ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣਗੀਆਂ+ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣਗੇ।+ 13  ਕੰਡਿਆਲ਼ੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਨੋਬਰ ਦਾ ਦਰਖ਼ਤ ਉੱਗੇਗਾ+ਅਤੇ ਬਿੱਛੂ-ਬੂਟੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ,+ਹਾਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ।”

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ।”