ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 6:1-17

 • ਲੇਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੇ ਮੋਹਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ (1-17)

  • ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਜੇਤੂ (1, 2)

  • ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (3, 4)

  • ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਕਾਲ਼ ਪਾਵੇਗਾ (5, 6)

  • ਪੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ “ਮੌਤ” (7, 8)

  • ਵੇਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ (9-11)

  • ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੁਚਾਲ਼ (12-17)

6  ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ+ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਮੁਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੁਹਰ ਤੋੜੀ,+ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ+ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: “ਆਜਾ!”  ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਦੇਖਿਆ+ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਤੀਰ-ਕਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।+ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ।+  ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਹਰ ਤੋੜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ+ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ: “ਆਜਾ!”  ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।+  ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਮੁਹਰ ਤੋੜੀ,+ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ+ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ: “ਆਜਾ!” ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਤੱਕੜੀ ਸੀ।  ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣੀ: “ਇਕ ਕਿਲੋ* ਕਣਕ ਇਕ ਦੀਨਾਰ* ਦੀ+ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਜੌਂ ਇਕ ਦੀਨਾਰ ਦੇ; ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਸਰਫ਼ੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਂ।”+  ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੁਹਰ ਤੋੜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ+ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ: “ਆਜਾ!”  ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕ ਪੀਲ਼ਾ ਘੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ “ਮੌਤ” ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ “ਕਬਰ”* ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ਼,+ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ।+  ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੁਹਰ ਤੋੜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਲ+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ+ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ।+ 10  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ,+ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਦੋਂ ਲਵੇਂਗਾ?”+ 11  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਟਾ ਚੋਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ+ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।+ 12  ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਮੁਹਰ ਤੋੜੀ, ਤਾਂ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੁਚਾਲ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲ਼ਾਂ* ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਚੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਖ਼ੂਨ ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ+ 13  ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਅੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 14  ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ+ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।+ 15  ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ, ਅਮੀਰ, ਤਾਕਤਵਰ, ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਨਸਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕ ਗਏ।+ 16  ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ: “ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਗ ਕੇ+ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ+ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ+ 17  ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ+ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕੇਗਾ?”+

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾ, “ਕੁਆਰਟ।” ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2.14 ਦੇਖੋ।
ਦੀਨਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇਕ ਰੋਮੀ ਸਿੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2.14 ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਾਲ਼।