ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 21:1-32

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ (1-17)

  • ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ (18-24)

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (25-27)

    • “ਮੁਕਟ ਉਤਾਰ ਦੇ” (26)

    • ‘ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ’ (27)

  • ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਲਵਾਰ (28-32)

21  ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ:  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਕਰ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ।  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਹਿ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਾਂਗਾ+ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ।  ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ।  ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਮਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।”’+  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਉਕੇ ਭਰ, ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਉਕੇ ਭਰ।+  ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ‘ਤੂੰ ਹਉਕੇ ਕਿਉਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ?’ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ, ‘ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਕਾਰਨ।’ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕੇਗਾ।*+ ‘ਦੇਖ! ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।”  ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ:  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਕਹਿ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਇਕ ਤਲਵਾਰ, ਹਾਂ, ਇਕ ਤਲਵਾਰ+ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। 10  ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਲਿਸ਼ਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀ ਹੈ।”’” “ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?” “‘ਕੀ ਇਹ* ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇਗੀ,+ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? 11  “‘ਇਹ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।+ 12  “‘ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋ ਅਤੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾ+ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ।+ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ। 13  ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।+ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ-ਡੰਡਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ* ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,’+ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 14  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਹਿ, ‘ਇਕ ਤਲਵਾਰ!’ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।+ 15  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ+ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕੋਲ ਡਿਗਣਗੇ; ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਲਿਸ਼ਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। 16  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਵੱਢ। ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾਹ। 17  ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ।+ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।” 18  ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ: 19  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੋ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ* ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ। 20  ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕਿ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਬਾਹ+ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਵਿਚ ਕਿਲੇਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਹੈ।+ 21  ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਾਲ* ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਦੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ* ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਲੇਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। 22  ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਵੇ, ਕਿਲਾਤੋੜ ਯੰਤਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲਾ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕੰਧ ਬਣਾਵੇ।+ 23  ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ* ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ* ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ,+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਫਾਲ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।+ 24  “ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।’ 25  “ਪਰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਖੀ।+ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 26  ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਪਗੜੀ ਲਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਕਟ ਉਤਾਰ ਦੇ।+ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।+ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ+ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ।+ 27  ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਂ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ+ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ।’+ 28  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਕਹਿ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਇਕ ਤਲਵਾਰ! ਹਾਂ, ਇਕ ਤਲਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਹ ਵੱਢਣ ਲਈ ਲਿਸ਼ਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। 29  ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਫਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ* ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30  ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ* ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆਂ ਹੈਂ। 31  ਮੈਂ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹਨ।+ 32  ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਈ ਬਾਲ਼ਣ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ;+ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।”’”

ਫੁਟਨੋਟ

ਯਾਨੀ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਨੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ।
ਜਾਂ, “ਰਾਜ-ਡੰਡਾ।”
ਇਬ, “ਹੱਥ।”
ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ।
ਇਬ, “ਤਰਾਫੀਮ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਯਾਨੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਬ, “ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ।”
ਇਬ, “ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”