ਜ਼ਬੂਰ 17:1-15

  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

    • “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ” (3)

    • “ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈ” (8)

ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। 17  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਸੁਣ;ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ;ਸਾਫ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ।+   ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ;+ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ।   ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ ਹੈ;+ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ,+ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਘੜੀਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ।   ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।+   ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਤਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ।+   ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ।+ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ।* ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ।+   ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ।+   ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ;+ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈ।+   ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।+ 10  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ;*ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ; 11  ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ;+ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ* ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। 12  ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਬੋਟੀ-ਬੋਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 13  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ+ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ;ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾ; 14  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ* ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ,+ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈਂ+ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 15  ਪਰ ਧਰਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਾਂਗਾ;ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਝੁਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ।”
ਜਾਂ, “ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਜਾਂ, “ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡੇਗਣ।”
ਜਾਂ, “ਯੁਗ।”