ਜ਼ਬੂਰ 30:1-12

  • ਸੋਗ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (5)

ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਗੀਤ। 30  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ* ਹੈ;ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤੀ।+   ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ* ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।+ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਏ* ਵਿਚ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕੋ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ,*+ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ* ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ+   ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਹੈ,+ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ* ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।+ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਣਾ-ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।+   ਜਦ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ: “ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”*   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜਦ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ* ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ।+ ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ;+ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।   ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਕਬਰ* ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ?+ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗੀ?+ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ?+ 10  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ।+ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ।+ 11  ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਗ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ;ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੱਪੜ ਲਾਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ 12  ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ* ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਖਿੱਚਿਆ।”
ਜਾਂ, “ਸ਼ੀਓਲ।” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਕਬਰ।”
ਜਾਂ, “ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ।”
ਇਬ, “ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ।”
ਜਾਂ, “ਕਿਰਪਾ।”
ਜਾਂ “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਕਿਰਪਾ।”
ਜਾਂ, “ਟੋਏ।”
ਇਬ, “ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ।”