ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ 4:1-21

  • ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (1-5)

  • ਮਸੀਹੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ (6-13)

    • “ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ” (6)

    • ਮਸੀਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ਾ (9)

  • ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਕ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤੀ (14-21)

4  ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੌਕਰ* ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਝਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਤਾਂ+ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।  ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ  ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ* ਹੈ।+  ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰੋ।+ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਲੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੈ।+  ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲੋਸ+ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ: “ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ” ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ+ ਅਤੇ ਇਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸਮਝੋ।  ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?+ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?+ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ।+  ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਅਖ਼ੀਰ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।+ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।+ 10  ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,+ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ; ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11  ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ+ ਅਤੇ ਲੀਰਾਂ ਪਾਈ* ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ* ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ+ 12  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।+ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।+ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।+ 13  ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।*+ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 15  ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 10,000 ਸਿੱਖਿਅਕ* ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ।+ 16  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ।+ 17  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ,+ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। 18  ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 19  ਪਰ ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ* ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 20  ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 21  ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ+ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਆਵਾਂ?

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।”
ਯੂਨਾ, “ਨੰਗੇ।”
ਯੂਨਾ, “ਮੁੱਕੇ।”
ਯੂਨਾ, “ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਰਖਵਾਲੇ।”