ਜ਼ਬੂਰ 23:1-6

  • “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ”

    • “ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ” (1)

    • “ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ” (3)

    • “ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ” (5)

ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 23  ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ।+ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।+   ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਆਂ-ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ* ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।+   ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।+ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ* ’ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।+   ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ,+ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ+ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਂ;+ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਡੰਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।*   ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।+ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਮਲ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ* ਕਰਦਾ ਹੈਂ;+ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।+   ਸੱਚ-ਮੁੱਚ, ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ+ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵੱਸਾਂਗਾ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ।”
ਇਬ, “ਪਗਡੰਡੀਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਤੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਝੱਸਦਾ।”