ਜ਼ਬੂਰ 130:1-8

  • “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ”

    • ‘ਜੇ ਤੂੰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ’ (3)

    • ਯਹੋਵਾਹ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (4)

    • “ਮੈਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” (6)

ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ। 130  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ। ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ।   ਹੇ ਯਾਹ,* ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ,*ਤਾਂ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ?+   ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ+ਤਾਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ।*+   ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।   ਮੈਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,+ਇਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।+   ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹੇਕਿਉਂਕਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ+ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਹੈ।   ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਫੁਟਨੋਟ

“ਯਾਹ” ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ।”
ਇਬ, “ਤੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖਣ।”