ਜ਼ਬੂਰ 11:1-7

  • ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ

    • “ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੈ” (4)

    • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (5)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 11  ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ।+ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਂ: “ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਹ!   ਦੇਖੋ! ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਕੱਸਦੇ ਹਨ;ਉਹ ਕਮਾਨ ਦੇ ਡੋਰੇ ’ਤੇ ਤੀਰ ਤਾਣਦੇ ਹਨਤਾਂਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਕਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ।   ਜਦ ਨੀਂਹਾਂ* ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ?”   ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੈ।+ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ।+ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼* ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੀਆਂ ਹਨ।+   ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ;+ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।+   ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਉੱਤੇ ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਏਗਾ;*ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਅੱਗ, ਗੰਧਕ+ ਅਤੇ ਝੁਲ਼ਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ।   ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚਾ ਹੈ+ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।+ ਨੇਕਦਿਲ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਗੇ।*+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਚਮਕਦੀਆਂ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਭੱਖਦੇ ਕੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਏਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪਾਉਣਗੇ।”