ਮੀਕਾਹ 7:1-20

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ (1-6)

    • ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ (6)

  • ‘ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ’ (7)

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ (8-13)

  • ਮੀਕਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ (14-20)

    • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ (15-17)

    • ‘ਯਹੋਵਾਹ ਵਰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਹੈ?’ (18)

7  ਹਾਇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ! ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਹਾਂਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਖਾਣ ਲਈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਗੁੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ।   ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾਸ਼* ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ;ਕੋਈ ਖਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।+ ਸਾਰੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।+ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹਨ;+ਆਗੂ ਮੰਗ ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਨਿਆਂਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ,+ਰੁਤਬੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,+ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ।*   ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਡਿਆਲ਼ੀ ਵਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ,ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।+ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ।+   ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖ।+ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।   ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ+ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ;+ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।+   ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।+ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ।+ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ।+   ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣੇ, ਖ਼ੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿਗ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਠ ਖਲੋਵਾਂਗਾ;ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ।   ਜਦ ਤਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਤਦ ਤਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਹਾਂਗਾਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।+ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗਾ;ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂਗਾ। 10  ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?”+ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਂਗ ਮਿੱਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 11  ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ;ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 12  ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ,ਹਾਂ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ,ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ* ਤਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ;ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਤਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ।+ 13  ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।* 14  ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰ,+ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗਿਲਆਦ ਵਿਚ ਘਾਹ ਚਰਨ ਦੇ।+ 15  “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ,ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ।+ 16  ਕੌਮਾਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।+ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 17  ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿੱਟੀ ਚੱਟਣਗੇ;+ਉਹ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਡਰ ਮੰਨਣਗੇ।”+ 18  ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਹੈ,ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ+ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ?+ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।+ 19  ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ;+ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧੇਗਾ।* ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ।+ 20  ਤੂੰ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇਂਗਾਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਗਾ,ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ।+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਅਲੋਪ।”
ਇਬ, “ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਣਦੇ ਹਨ।”
ਯਾਨੀ, ਫ਼ਰਾਤ ਦਰਿਆ।
ਇਬ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਕਰਕੇ।”
ਜਾਂ, “ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ; ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।”