ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 3:1-15

  • ਅਧੀਨਗੀ (1-3)

  • ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ (4-8)

  • ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ (9-11)

  • ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ (12-15)

3  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ,+ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ,  ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਅੜਬ ਨਾ ਹੋਣ+ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ।+  ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਸਮਝ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ਪਰਸਤੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ, ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੀਚ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ।  ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਇਆ+ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ,  ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਕੇ* ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ+ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ।+ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ,+ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ।+  ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ+  ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ+ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ+ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੀਏ।+  ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਂ ਤਾਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।  ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ, ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹਨ।+ 10  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥ+ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ* ਦੇ+ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ-ਗਿਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ+ 11  ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 12  ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਤਿਮਾਸ ਜਾਂ ਤੁਖੀਕੁਸ+ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕੁਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13  ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜ਼ੇਨਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲੋਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।+ 14  ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ+ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ।+ 15  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾ, “ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ।”
ਜਾਂ, “ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ।”