ਜ਼ਬੂਰ 135:1-21

  • ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ

    • ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ (8, 9)

    • “ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ” (13)

    • ਬੇਜਾਨ ਬੁੱਤ (15-18)

135  ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ!* ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ,+   ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ,ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।+   ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਚੰਗਾ ਹੈ।+ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ* ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।   ਯਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ,ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ* ਬਣਾਇਆ ਹੈ।+   ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ;ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ।+   ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ, ਧਰਤੀ ’ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।+   ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਭਾਫ਼* ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।+   ਉਸ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਜੇਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ,ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੇਠਿਆਂ ਨੂੰ।+   ਹੇ ਮਿਸਰ, ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ।+ 10  ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ+ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ+ 11  ਹਾਂ, ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ+ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ+ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 12  ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ,ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।+ 13  ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ* ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।+ 14  ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ*+ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ।+ 15  ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬੱਸ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਹਨਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ।+ 16  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ;+ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; 17  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।+ 18  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ,+ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।+ 19  ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਹੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। 20  ਹੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ।+ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। 21  ਸੀਓਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ+ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।+ ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ!+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਹਲਲੂਯਾਹ।” “ਯਾਹ” ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ।”
ਜਾਂ, “ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ।”
ਜਾਂ, “ਬੱਦਲਾਂ।”
ਜਾਂ, “ਤੇਰਾ ਨਾਂ।” ਇਬ, “ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ।”
ਜਾਂ, “ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੇਗਾ।”