ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 38:1-23

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਗੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ (1-16)

  • ਗੋਗ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ (17-23)

    • ‘ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ’ (23)

38  ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ:  “ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਗੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਗ+ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜੋ ਮਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਤੂਬਲ+ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ।+  ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਹੇ ਮਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਤੂਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੋਗ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ।  ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜਬਾੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ+ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ, ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ+ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਛੋਟੀਆਂ* ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ;  ਫਾਰਸ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਫੂਟ+ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਟੋਪ ਹਨ;  ਗੋਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੋਗਰਮਾਹ+ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ।+  “‘“ਤੂੰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ* ਹੋਵੇਂਗਾ।  “‘“ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।* ਅਖ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਜਾੜ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।+  ਤੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਢਕ ਲਵੇਂਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ।”’ 10  “ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਘੜੇਂਗਾ। 11  ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ: “ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।+ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਧ, ਕੁੰਡਾ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 12  ਤੂੰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂਕਿ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੇਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।+ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ+ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ+ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 13  “‘ਸ਼ਬਾ,+ ਦਦਾਨ,+ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ+ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ* ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ: “ਕੀ ਤੂੰ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ?”’ 14  “ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਗੋਗ ਨੂੰ ਕਹਿ, ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।+ 15  ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਂਗਾ+ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਲਿਆਵੇਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।+ 16  ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਗੋਗ, ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਵਾਂਗਾ+ ਤਾਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ।”’+ 17  “ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ 18  “‘ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਗ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਡਾਢੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗੀ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।+ 19  ‘ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੁਚਾਲ਼ ਆਵੇਗਾ। 20  ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕੰਬਣਗੇ, ਪਹਾੜ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,+ ਚਟਾਨਾਂ ਡਿਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।’ 21  “‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਗੋਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਤਲਵਾਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ,’ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ।+ 22  ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ* ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ+ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ, ਗੜੇ,+ ਅੱਗ+ ਅਤੇ ਗੰਧਕ+ ਵਰ੍ਹਾਵਾਂਗਾ।+ 23  ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।’

ਫੁਟਨੋਟ

ਛੋਟੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਅਕਸਰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਬ, “ਪਹਿਰੇਦਾਰ।”
ਜਾਂ, “ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ।”
ਜਾਂ, “ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਾਂਗਾ।”