ਜ਼ਬੂਰ 137:1-9

  • ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ

    • ਸੀਓਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ (3, 4)

    • ਬਾਬਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (8)

137  ਅਸੀਂ ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ+ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੀਓਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸੀ।+   ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਬੇਦ* ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇਆਪਣੀਆਂ ਰਬਾਬਾਂ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।+   ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ,+ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ: “ਸਾਨੂੰ ਸੀਓਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ।”   ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ?   ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ,ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ* ਜਾਵੇ।+   ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਂ,ਜੇ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਮਝਾਂ,ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।+   ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਾਦ ਕਰ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਿਨਅਦੋਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਢਾਹ ਦਿਓ! ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਂਹਾਂ ਸਣੇ ਢਾਹ ਦਿਓ!”+   ਹੇ ਬਾਬਲ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਂ,+ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।+   ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਟਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਟਕਾ-ਪਟਕਾ ਮਾਰੇਗਾ!+

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਪਾਪਲਰ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਸੁੱਕ।”